NEW REBEL 500

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

NEW REBEL 500

223,800 บาท

รหัสเครื่องยนต์: CMX500AR TH

เครื่องยนต์:
PC56E- / Liquid-cooled 4-stroke DOHC twin cylinders

ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี): 471


ตัวเลือกสินค้า