New CL500

  • gallery

New CL500

266,800 บาท

รหัสเครื่องยนต์: CL500AP TH

เครื่องยนต์:
Liquid - Cooled 4 - Stroke DOHC Twin Cylinders

ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี): 471


ตัวเลือกสินค้า